Lidmaatschap - Opzeggen


In onze statuten is bepaald dat opzegging slechts kan geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar met een opzegtermijn van twee maanden. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni, zodat opzegging uiterlijk op 30 april van enig jaar moet plaats vinden. Bij te late opzegging is men gebonden aan betaling contributie voor het aankomende seizoen. Opzeggen moet schriftelijk gericht aan het secretariaat (correspondentieadres HCOB) of via email [email protected].
 
Uitzondering Hokkie's Angels (4-5 jaar)
Om de drempel tot lidmaatschap van HCOB voor de allerjongsten (4-5 jaar) te verlagen kunnen de nieuwe leden in die categorie de eerste keer een lidmaatschap van een half jaar krijgen. Het lidmaatschap wordt automatisch omgezet in een regulier lidmaatschap van een jaar indien een maand voor afloop van het halfjaarlijkse lidmaatschap geen schriftelijke opzegging heeft plaatsgevonden. Het contributiejaar voor die betreffende groep loopt van 1 juli tot en met 31 december en van 1 januari tot en met 30 juni. De gerelateerde contributie per half jaar is 50% van de reguliere jaarcontributie.
 
Ook kan het bestuur dispensatie verlenen en de opzegging toch lopende het boekjaar doen geschieden, in geval van:
- Verhuizing buiten de gemeente.
- Op grond van medisch advies.
- Op grond van, naar het oordeel van het bestuur, afdoende redenen.